Miss V8 888/7

(+)JDH Dakota Manso 599
+JDH Karu Manso 800
JDH Lady Rem S. Manso
Sire: +Mr. V8 380/6
+Mr. V8 287/5
Miss V8 170/6
+Miss V8 567/3
(=)JDH Mr. Manso 209/9
JDH Mr. Manso 281/4
JDH Lady Manso 419/1
Dam: Miss V8 830/6
+Mr. V8 700/3
+Miss V8 188/5
+Ms. Claydesta 203-807U5
ABBA # 917548
DOB 3/25/2013