Miss V8 833/6

+JDH Gotham Manso
+Mr. V8 846/5
+Miss V8 653/5
Sire: Mr. V8 114/6
JDH Mr. Manso 288/1
+Miss V8 495/5
+Miss V8 570/3
+Mr. V8 777/4
+Mr. V8 287/5
+Miss V8 611/4
Dam: +Miss V8 38/6
(+)JDH Mr. Charley Manso
+Miss V8 73/5
+Miss V8 165/4
ABBA # 864073
DOB 3/15/2007