Miss V8 694/7

(+)JDH Dakota Manso 599
+JDH Karu Manso 800
JDH Lady Rem S. Manso
Sire: Mr. V8 442/6
(+)JDH Mr. Charley Manso
Miss V8 208/6
+Miss V8 188/5
(=)JDH Mr. Manso 209/9
JDH Mr. Manso 440/1
JDH Lady Manso 461/9
Dam: +JDH Lady Jennessa Manso
(+)JDH Dakota Manso 599
=JDH Lady Cara Manso
JDH Ms. Carin Manso
ABBA # 906907
DOB 1/14/2012