Miss V8 545/7

(+)JDH Dakota Manso 599
+JDH Karu Manso 800
JDH Lady Rem S. Manso
Sire: Mr. V8 463/6
+Mr. V8 901/4
+Miss V8 209/6
+Miss V8 495/5
(=)JDH Mr. Manso 209/9
JDH Mr. Manso 281/4
JDH Lady Manso 419/1
Dam: Miss V8 830/6
+Mr. V8 700/3
+Miss V8 188/5
+Ms. Claydesta 203-807U5
ABBA # 899715
DOB 3/13/2011