Miss V8 102/8

+JDH Karu Manso 800
Mr. V8 463/6
+Miss V8 209/6
Sire: Mr. V8 977/6
JDH Sir Parker Manso
Miss V8 697/6
+Miss V8 933/5
(+)JDH Mr. Charley Manso
Mr. V8 923/5
+Miss V8 484/4
Dam: Miss V8 597/6
+Mr. V8 189/4
Miss V8 630/5
Miss V8 169/5
ABBA # 925734
DOB 5/5/2014